Chad Hagen Art & DesignChad Hagen Art & Design LLC 2018 — Minneapolis, MN